Bakterier i drikkevann

Når det gjelder bakterier i drikkevannet så er det en vanskelig oppgave å overvåke vann for innhold av alle smittestoffer. Derfor analyserer vi heller vannet for mikrober som er vanlige i avføring fra mennesker og de dyrene vi har flest smittestoffer til felles med.
Om en vannprøve avslører slike mikrober i vannet, tyder det på at vannet er tilført avføring, eller er utsatt for fekal forurensning.
En rekke ulike bakterier og parasitter kan overføres til oss via drikkevann. Dette skyldes at de aller fleste sykdoms-fremkallende organismer skilles ut med avføringen fra mennesker eller dyr. En jevnlig bakteriologisk undersøkelse av drikkevann innebærer normalt en analyse av Kimtall, Koliforme bakterier og E.coli bakterier.

Bakteriologisk analyse

Kimtall

Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og mikroorganismer i vannprøven. Vann med høyt kimtall har ofte høyt innhold av organisk materiale og mulig tilsig av overflatevann. Gravde eller sprengte brønner, samt overflatevann har ofte høyt kimtall. Nye borebrønner kan ha høyt kimtall i lang tid etter at de er tatt i bruk.
Dette skyldes rester av boreslam. Etter noe tids forbruk vil vanligvis kimtallet reduseres til et lavere nivå.
Høyt kimtall kan innvirke på vannets lukt og smak. Man blir ikke syk av høyt kimtall alene, men høye verdier kan indikere at vannkilden ikke er godt nok sikret mot forurensing.

  • Drikkevannsforskriften angir at kimtall bør være lavere enn 100/mL i offentlig drikkevann.
  • I private vannkilder bør ikke kimtallet overstige 1000/mL.

Koliforme bakterier

Koliforme bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Noen Koli bakterier vil kunne formere seg og overleve relativt lenge ute i naturen og i jordsmonnet. Påvisning av Koliforme bakterier i en vannprøve, tas som et tegn på at vannet er forurenset, mest sannsynlig pga. tilsig av forurenset overflatevann.

  • Drikkevannsforskriften angir at det ikke skal påvises Koliforme bakterier i offentlig drikkevann.
  • I private vannkilder bør ikke antallet Koliforme bakterier overstige 10/100mL. Ved antall over 10 bør vannet kokes!

Innholdet av koliforme bakterier blir bestemt ved å dyrke prøven på et næringsmedium ved 37°C. I vann vil bakteriene sakte dø ut, men de klarer å formere seg i analysemediet hvis de får riktig næring og gunstig veksttemperatur.

E.Coli bakterier

E.Coli bakterier er også tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Dette er bakterier som man med sikkerhet kan si stammer fra tarminnhold fra mennesker eller dyr og som indikerer at vannet også kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier eller virus. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Påvisning av E.coli i en vannprøve, tas som et sikkert tegn på at vannet nylig er forurenset av kloakk. Slikt vann kan i tillegg inneholde flere andre sykdomsfremkallende bakterier.

  • Drikkevannsforskriften angir at det ikke skal påvises E.coli bakterier i offentlig drikkevann.
  • I private vannkilder bør heller ikke E.coli påvises. Ved påvisning av E.coli bør vannet kokes!