Vannsjekk

Informasjon om vannkvaliteten i Follo, Hurum og Røyken

Godt drikkevann er en forutsetning for god helse. Follo, Hurum og Røyken opplever til tider store problemer med dårlig vannkvalitet og forurenset grunnvann. Området har også blant landets høyeste forekomster av jern, mangan og kalk i sine grunnvannsbrønner. Dette fører til missfarging av klesvask og belegninger på dekketøy, fliser og sanitærutstyr. Risikoen er ekstra stor for husholdninger som ikke er tilkoblet offentlig vann og avløp

vannsjekk

Ved privat vannforsyning er det ditt ansvar!

Ved privat vannforsyning er det huseiers eget ansvar å sørge for at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Forringet vannkvalitet kan skyldes at vannkilden er forurenset eller at det produseres helsebetenkelige mikrober i vannet under transport til selve springen.

Hva gjør vi

  • Vi kommer hjem til deg
  • Vi har med oss sterile flasker til prøvetaking
  • Tar prøve og sender videre til laboratoriet
  • Kontakter deg etter analyse med resultat
  • Kommer med forslag til eventuelle utbedringer

Regelmessig kontroll av drikkevannet

Det er nødvendig å regelmessig utføre en analyse av vannkvaliteten, samt vurdere tiltak for nødvendig beskyttelse av vannkilden mot forurensning. Det finnes enkle forholdsregler: sørg for at borehullet eller brønnen er beskyttet og har god drenering, fjern eventuelle kilder til forurensning, og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt.

Brønner og borehull bør kontrolleres flere ganger i året. Sjekk at lokk er hele og tette, og at det ikke ligger noe i selve brønnen. Se også etter eventuelle forurensningeri området rundt brønnen/borehullet.

Vannrenseanlegg krever oppfølging, service og ettersyn for å fungere optimalt. Ved regelmessig service av fagmann sikrer du optimal kvalitet på ditt drikkevann.

Vannkvaliteten bør sjekkes jevnlig gjennom laboratorisk analyse. Her avdekkes om drikkevannet er av tilfredsstillende kvalitet eller om det er behov for nytt renseanlegg.